امولسیفایر فعال(ژل کیک) و بکینگ پودر در خمیر کیک

 رابطه بین امولسیفایر فعال(ژل کیک) و بکینگ پودر در خمیر کیک


به طورکلی تاثیر بکینگ پودر در خمیر کیک در راستای افزایش حجم خمیر کیک میباشد و امولسیفایرها که به فرم ژل کیک در خمیر استفاده میشود نیز برروی بافت و لطافت و ماندگاری و همین افزایش هوادهی خمیر تاثیر دارد.وجه مشترک اثر گذاری بکینگ پودر و ژل کیک افزایش حجم نهایی کیک است که بکینگ پودر باعث ازاد شدن گاز CO2 در خمیر میشود و ژل کیک نیز با افزایش تعدادملکولها در خمیر بستر مناسب برای آزاد شدن گاز توسط بکینگ پودر را فراهم مینماید و میتوان گفت که ژل کیک در ساختمان حباب هوا نقش دارد و بکینگ پودر نیز هوای داخل آن را جهت افزایش حجم فراهم مینماید .
از آنجا که یک امولسیفایر شامل بخش‌های محلول در آب و بخش‌های محلول در روغن است، وقتی به مخلوط آب و روغن اضافه می‌شود امولسی فایر برروی سطح تماس بین این دو مایع (آب و روغن) به صورت لایه نازکی قرار می‌گیرد به نحوی که بخش آب دوست آن به سمت آب و بخش چربی دوست به سمت روغن متمایل می‌گردد و بدین صورت باعث تشکیل حبابهای با دیواره محکم در خمیر میگردد
ساختمان هوادهی شده خمیر به هوای دمیده شده در آن و دی اکسید کربن تولید شده توسط بکینگ پودر بستگی دارد استفاده از امولسیون کننده ها ،کشش سطحی فاز آبی را کاهش داده و امکان ورود مقادیر بیشتر هوا را به داخل خمیر فراهم می کند. برای ایجاد یک بافت یکنواخت به تعداد زیادی سلولهای هوایی ریز نیاز است .
دی اکسید کربن حل شده در داخل این سلولها به دام افتاده و نمی تواند خود به خود حبابهای هوایی را تشکیل دهد اگر خمیر اولیه سلولهای هوایی ریز داشته باشد ،کیک تهیه شده حجم بیشتر و بافت یکنواخت تری خواهد داشت کرم کردن خمیر و شورتنینگ اثر قابل توجهی بر هوا دهی خمیر دارد.
البته خمیر کیک یک امولسیون هوادهی شده است و ثبات این سلولهای هوایی به حجم و یکنواختی بافت کیک موثر است. امولسیفایرها در فرم ژل کیک سطح ذرات چربی را پوشانده و از تخریب سلولهای هوایی جلوگیری می کنند.


ژل کیک هایپر تری پلاس(کاهش 30 درصدی مقدار تخم مرغ در خمیر)
کلمات کلیدی:

درج نظر:

captcha

نظرات کاربران:

  • تعداد نظرات : 0
  • نظرات انتشار یافته : 0
  • در انتظار تایید : 0
  • نظرات تایید نشده : 0

امولسیفایر فعال(ژل کیک) و بکینگ پودر در خمیر کیک

 رابطه بین امولسیفایر فعال(ژل کیک) و بکینگ پودر در خمیر کیک


به طورکلی تاثیر بکینگ پودر در خمیر کیک در راستای افزایش حجم خمیر کیک میباشد و امولسیفایرها که به فرم ژل کیک در خمیر استفاده میشود نیز برروی بافت و لطافت و ماندگاری و همین افزایش هوادهی خمیر تاثیر دارد.وجه مشترک اثر گذاری بکینگ پودر و ژل کیک افزایش حجم نهایی کیک است که بکینگ پودر باعث ازاد شدن گاز CO2 در خمیر میشود و ژل کیک نیز با افزایش تعدادملکولها در خمیر بستر مناسب برای آزاد شدن گاز توسط بکینگ پودر را فراهم مینماید و میتوان گفت که ژل کیک در ساختمان حباب هوا نقش دارد و بکینگ پودر نیز هوای داخل آن را جهت افزایش حجم فراهم مینماید .
از آنجا که یک امولسیفایر شامل بخش‌های محلول در آب و بخش‌های محلول در روغن است، وقتی به مخلوط آب و روغن اضافه می‌شود امولسی فایر برروی سطح تماس بین این دو مایع (آب و روغن) به صورت لایه نازکی قرار می‌گیرد به نحوی که بخش آب دوست آن به سمت آب و بخش چربی دوست به سمت روغن متمایل می‌گردد و بدین صورت باعث تشکیل حبابهای با دیواره محکم در خمیر میگردد
ساختمان هوادهی شده خمیر به هوای دمیده شده در آن و دی اکسید کربن تولید شده توسط بکینگ پودر بستگی دارد استفاده از امولسیون کننده ها ،کشش سطحی فاز آبی را کاهش داده و امکان ورود مقادیر بیشتر هوا را به داخل خمیر فراهم می کند. برای ایجاد یک بافت یکنواخت به تعداد زیادی سلولهای هوایی ریز نیاز است .
دی اکسید کربن حل شده در داخل این سلولها به دام افتاده و نمی تواند خود به خود حبابهای هوایی را تشکیل دهد اگر خمیر اولیه سلولهای هوایی ریز داشته باشد ،کیک تهیه شده حجم بیشتر و بافت یکنواخت تری خواهد داشت کرم کردن خمیر و شورتنینگ اثر قابل توجهی بر هوا دهی خمیر دارد.
البته خمیر کیک یک امولسیون هوادهی شده است و ثبات این سلولهای هوایی به حجم و یکنواختی بافت کیک موثر است. امولسیفایرها در فرم ژل کیک سطح ذرات چربی را پوشانده و از تخریب سلولهای هوایی جلوگیری می کنند.


ژل کیک هایپر تری پلاس(کاهش 30 درصدی مقدار تخم مرغ در خمیر)
کلمات کلیدی:

درج نظر:

captcha

نظرات کاربران:

  • تعداد نظرات : 0
  • نظرات انتشار یافته : 0
  • در انتظار تایید : 0
  • نظرات تایید نشده : 0